Informator

ludzie czytający umowęPrzedstawiamy podstawowe informacje, które są niezbędne w celu przygotowania popularnych rodzajów spraw. Informacje uwzględniają wysokość obowiązujących opłat sądowych, dane personalne stron oraz wymagane dokumenty.

Pozew o rozwód:
1. opłata sądowa – 600 zł (w przypadku składania wniosku o zwolnienie od opłaty sądowej niezbędne jest wypełnienie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania),
2. informacje dotyczące stron: imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania,
3. dokumenty:
* odpis skrócony aktu małżeństwa,
* odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/dzieci
* umowa o ustanowienie rozdzielności majątkowej/wyrok sądu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej,
*zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę strony powodowej/decyzje bądź informacje o pobieranych świadczeniach, w tym świadczeniach na dziecko/dzieci,
* faktury/rachunki za utrzymanie domu/mieszkania (czynsz/podatek, energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz śmieci), zakup odzieży, obuwia, żywności, artykułów higienicznych,
* zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka/dzieci na zajęcia dodatkowe, opinia wychowawcy klasy o dziecku/dzieciach.

Pozew o alimenty:
1. opłata sądowa – brak opłaty sądowej,
2. informacje dotyczące stron: imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania,
3. dokumenty:
* odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/dzieci,
*zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę przedstawiciela ustawowego dziecka/decyzje bądź informacje o pobieranych świadczeniach, w tym świadczeniach na dziecko/dzieci,
* faktury/rachunki za utrzymanie domu/mieszkania (czynsz/podatek, energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz śmieci), zakup odzieży, obuwia, żywności, artykułów higienicznych, 
* zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka/dzieci na zajęcia dodatkowe, opinia wychowawcy klasy o dziecku/dzieciach.

Pozew o podwyższenie alimentów:
1. opłata sądowa – brak opłaty sądowej,
2. informacje dotyczące stron: imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania,
3. dokumenty:
* wyrok sądu zasądzający alimenty/ugoda sądowa,
* odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/dzieci,
*zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę przedstawiciela ustawowego dziecka/decyzje bądź informacje o pobieranych świadczeniach, w tym świadczeniach na dziecko/dzieci,
* faktury/rachunki za utrzymanie domu/mieszkania (czynsz/podatek, energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz śmieci), zakup odzieży, obuwia, żywności, artykułów higienicznych, 
* zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka/dzieci na zajęcia dodatkowe, opinia wychowawcy klasy o dziecku/dzieciach.


Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego:
1. opłata sądowa – uzależniona od wartości przedmiotu sporu (kwota alimentów x 12 miesięcy),
2. informacje dotyczące stron: imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania,
3. dokumenty:
* odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/dzieci,
* wyrok zasądzający alimenty/ugoda sądowa,
* zaświadczenie o sytuacji finansowej/majątkowej/zdrowotnej strony powodowej.

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej:
1. opłata sądowa – 200 zł,
2. informacje dotyczące stron: imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania,
3. dokumenty:
* odpis skrócony aktu małżeństwa.

Wniosek o ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej:
1. opłata sądowa – 100 zł,
2. informacje dotyczące stron: imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania,
3. dokumenty:
* odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/dzieci.
* opinia wychowawcy klasy o dziecku/dzieciach.

Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka:
1. opłata sądowa – 100 zł,
2. informacje dotyczące stron: imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania,
3. dokumenty:
* odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem:
1. opłata sądowa – 100 zł,
2. informacje dotyczące stron: imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania,
3. dokumenty:
* odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/dzieci.

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej:
1. opłata sądowa – 100 zł,
2. informacje dotyczące stron: imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania,
3. dokumenty:
* odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/dzieci,
* postanowienie sądu o ograniczeniu/zawieszeniu/pozbawieniu władzy rodzicielskiej,
* zaświadczenie o zatrudnieniu wnioskodawcy.

Wniosek o podział majątku wspólnego:
1. opłata sądowa – 1000 zł,
2. informacje dotyczące stron: imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania,
3. dokumenty:
* wyrok rozwodowy bądź wyrok ustanawiający rozdzielność majątkową,
* wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz odpis księgi wieczystej – jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość,
* kserokopia dowodów rejestracyjnych pojazdów – jeśli w skład majątku wchodzą ruchomości w postaci pojazdów,
* wydruki z rachunków bankowych – jeśli w skład majątku wchodzą środki pieniężne.


Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku:
1. opłata sądowa – 100 zł,
2. opłata za wpis do rejestru spadkowego – 5 zł,
3. informacje dotyczące spadkobierców (uczestników postępowania): imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania,
4. dokumenty:
* odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
* odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców (w przypadku kobiet zamężnych odpis aktu małżeństwa, w przypadku kobiet niezamężnych oraz mężczyzn odpis aktu urodzenia),
* testament – jeśli wniosek obejmuje otwarcie i ogłoszenie testamentu.

Wniosek o dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności:
1. opłata sądowa – 1000 zł,
2. informacje dotyczące spadkobierców (uczestników postępowania): imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania,
3. dokumenty:
* postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku/akt poświadczenia dziedziczenia,
* wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz odpis księgi wieczystej – jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość,
* kserokopia dowodów rejestracyjnych pojazdów – jeśli w skład spadku wchodzą ruchomości w postaci pojazdów,
* wydruki z rachunków bankowych – jeśli w skład spadku wchodzą środki pieniężne.

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia:
1. opłata sądowa – 2000 zł,
2. informacje dotyczące stron: imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania,
3. dokumenty:
* wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz odpis księgi wieczystej (jeśli jest prowadzona dla nieruchomości),
* umowa kupna-sprzedaży (jeśli była zawarta),
* informację organu podatkowego co do osoby posiadacza nieruchomości i osoby opłacającej podatek od nieruchomości i podatek gruntowy (obecnie podatek rolny) za okres objęty wnioskiem.